Lägg till din rubriktext här

Miljö

All mänsklig verksamhet påverkar sin omgivning på ett eller annat sätt. Alla har vi ett ansvar för att se till så att den negativa påverkan blir så minimal som möjligt och istället uppmuntra verksamhet som bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling. Vi på NICON AB tar detta ansvar på största allvar.

Miljövision

Att ständigt verka för att företagets verksamhet och produkter ska ge så liten negativ miljöpåverkan som möjligt.

Miljöutredning

När vi analyserat företagets verksamhet har vi identifierat följande huvudsakliga områden där vi måste vara speciellt observanta:

  • Energiförbrukning
  • Återvinning
  • Transporter
  • Kompetens

Miljömål

 att kontinuerligt diskutera miljöfrågor för att ta tillvara på engagemang och höja personalens medvetenhet och kunskaper

att beakta miljöaspekter vid all form av inköp

att minska vårt avfall genom smartare inköp och effektiv sortering

att ständigt arbeta för att identifiera och eliminera onödig energiförbrukning

att använda modern teknik för att minska vårt resande och minska bränsleförbrukning i tjänstebilar

att överväga nödvändighet och miljökonsekvenser vid all form av resor

att utforma våra produkter på ett sådant sätt så att de hjälper våra kunder i deras miljöarbete

att våra leverantörer alltid beaktar miljöaspekter i sina produkter och verksamheter

Uppföljning och organisation

Företagets miljöarbete följs upp kontinuerligt vid ordinarie månadsmöten.

I samband med genomgången av den årliga miljöutredningen ges också en sammanfattande bild av det gångna årets miljöarbete.